होय… ! मला तर वाटले होते अभ्यंग,स्वेदन म्हणजेच पंचकर्म होय. मग डॉक्टर वमन म्हणजे काय हो?

'वमन ' म्हणजे औषधी द्रव्ये देवून उलटी द्वारे शरीर शुद्ध करणे होय.
 

Category: